امروز: پنج‌شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۲

اولین و بزرگترین مرکز چاپ اختصاصی فاکتور در خاورمیانه

هایدلبرگ

2 دستگاه

چهاررنگ GTO

چهاررنگ GTO
هایدلبرگ

6 دستگاه

دورنگ GTO

دورنگ GTO
هایدلبرگ

10 دستگاه

تک رنگ GTO

تک رنگ GTO
دستگاه چاپ 2 ورقی 2 رنگ رولند

1 دستگاه

2 ورقی 2 رنگ

2 ورقی 2 رنگ
ترتیب کن 12 خانه

12 دستگاه

ترتیب کن 12 خانه

ترتیب کن 12 خانه
برش دهنده 115

4 دستگاه

برش دهنده 115

برش دهنده 115