ماشین آلات

2 دستگاه ماشین چاپ GTO چهار رنگ
4 دستگاه ماشین چاپ GTO دو رنگ
8 دستگاه ماشین چاپ GTO تک رنگ
8 دستگاه ترتیب کن دوازده خانه
3 دستگاه برش دهنده 115