فایل لایه باز فاکتور

جهت جلوگیری از دفرمه شدن (تغییر شکل نامتعارف) فاکتور، ابعاد فایل خود را دقیقا منطبق با ابعاد مندرج در زیر، طراحی نموده و سپس ارسال نمایید.

سایز فاکتورافقیعمودیسرچسبفاصله پرفراژ
A6مشاهده نمونه فاکتور A6مشاهده نمونه فاکتور A6حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره۱۲ میلی متر
A5مشاهده نمونه فاکتور A5مشاهده نمونه فاکتور A5حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره۱۲ میلی متر
A4مشاهده نمونه فاکتور A4مشاهده نمونه فاکتور A4حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره۱۲ میلی متر
A3مشاهده نمونه فاکتور A3مشاهده نمونه فاکتور A3حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره۱۲ میلی متر
B5مشاهده نمونه فاکتور B5مشاهده نمونه فاکتور B5حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره۱۲ میلی متر

 

برای دانلود فایل لایه باز فاکتور، در جدول زیر با توجه به سایز بر روی گزینه دانلود کلیک کنید.

سایز فاکتوردانلود طرح لایه باز
A4دانلود فاکتور لایه باز رسمی (مالیاتی)
A4دانلود فاکتور لایه باز A4
A5دانلود فاکتور لایه باز A5
B5دانلود فاکتور لایه باز B5