تخفیف های ماهانه

در راستای اعتماد به مشتریان محترم، مجتمع چاپ مهیار برای آن دسته از مشتریانی که سقف سفارشات آنها از محصولات عمومی به هرکدام از مبالغ زیر درماه برسد، تخفیفاتی را اعمال خواهد کرد. جهت محاسبه تخفیف ماهانه آخرهرماه با واحد مالی تماس بگیرید.

 %6به ازای مبلغ 5،000،000 تومان
 %8به ازای مبلغ 10،000،000 تومان
 %10به ازای مبلغ 15،000،000 تومان
 %15به ازای مبلغ 20،000،000 تومان