اندازه

اندازه های استاندارد کاغذ
بهمن, 1393 بدون نظر مقاله چاپ
با توجه به اهميت و کاربردي بودن آشنايي با ابعاد مختلف کاغذ ها تصميم به ايجاد موضوعي تحت عنوان « ابعاد کاغذ» گرفتيم. در اين موضوع تمرکز ما در ابتدا معطوف به بيان استانداردهاي بين المللي موجود در اين زمينه خواهد بود. ابعاد کاغذ اندازه های استاندارد کاغذ در ...
ادامه مطلب